1
ENGLISH   | 
KURUMSAL YAPI
   
Zeki AKDEMİR
Mali Hizmetler Müdürü
 
İletişim Bilgileri
0262 316 6812
6812
0262 373 3236
m.hizmetler@kartepe.bel.tr
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No:12 KARTEPE / KOCAELİ
Bağlı Yönetmelikler
Mali Hizmetler Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği
 

Müdürlüğümüz 02.09.2009 tarih ve 149 nolu Belediye Meclisi karar ile kurulmuştur. Müdürlüğümüz Muhasebe, Strateji Geliştirme, Ön Mali Kontrol ve Gelir Servisleri olmak üzere dört birim ile hizmet sunmaktadır. Emlak Vergisi, ÇTV, vs. ödemelerinizi Belediyemiz Merkez Binasında ödenebildiği gibi, Kartepe Kaymakamlığı önündeki Tahsilat Bürosu, Gezici Vezne Aracı, www.kartepe.bel.tr adresindeki e-belediye linkinden online olarak ve aşağıdaki hesap numaralarına yatırabilirsiniz.

Posta Çeki Hesabı: 234789

Ziraat Bankası : İBAN No: Alemdar şb. TR53 0001 0021 8911 7662 9450 07

Görevleri
  
İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.