1
ENGLISH   | 
KURUMSAL YAPI
İdari Yaptırım Yönetmeliği
Orjinal Resim

Kartepe Belediye Meclisinin 2009 dönemi EYLÜL ayı

1.birleşiminin 1. oturumu 02/09/2009 Çarşamba günü

saat 10.00’da yaptığı Meclis Toplantısına ait Karar Özetidir.

                               ----------------------------------------------------------------------------

 

                Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Şükrü KARABALIK’ın Başkanlığında 02/09/2009 ÇARŞAMBA günü saat 10.00’da Kartepe Belediyesi sınırları içindeki Derbent Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

 

                Yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada üyelerden Nilgün YILDIRIM, Osman ORHAN, Zafer ARAT, Tacettin AKYOL, Yusuf ÖZDEMİR, Şeref ŞENGÜL, Hüseyin BÜLBÜL, Şükrü DEMİRCİ, Kadir ŞAHİN, Necati GÜNAY, Orhan AKYÜZ, Musa DEMİRTAŞ, Ercan AKÇİL, Hakkı TANDOĞAN, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Engin ÇAKMAK, Bülent SARI, Muharrem GENÇ, Osman ÇAKAR, Hakan BEKİL, Erdoğan ÇALIŞKAN, Erol YILMAZ, Atilla ALTINKAYA ve Hasan Cemil ALTINKAYA’nın hazır olduğu, Ramazan TANRIVERDİ’nin katılmadığı anlaşıldı.

                      

                Bir evvelki 04/08/2009 tarihli meclis toplantısına ait tutanakta değiştirilecek herhangi bir husus olmadığına, oybirliği ile karar verildi.

 

                KARAR NO: 166- Zabıta Müdürlüğü İdari Yaptırım Yönetmeliği ile ilgili Eğitim Kültür ve Tarifeler Ortak Komisyonunun 25/08/2009 tarihli raporunun okunması sonucu,

 

KARTEPE  BELEDİYESİ

İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

 

1.KISIM

(Amaç-Kapsam-Yasal Dayanak-Cezai Hükümler)

 

AMAÇ      :

                 

Madde 1-) Bu yönetmelik, İlçe sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve İlçe düzenini sağlamak amacı ile belediye kanunları ve kanunlarda belirtilen  kabahatler ile bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

 

KAPSAM  :

         Madde 2-) Bu yönetmelik, Kartepe Belediyesi sınırları içersinde belediye kanunları ve diğer kanun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde İlçe halkına hizmet sunan iktisadi , sınai , ticari , sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan tüm işyerleri ve belde halkını kapsar.

 

YASAL DAYANAK  :

 

Madde 3-) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin b fıkrası,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 266. maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediyelere yetki veren diğer kanun , yönetmelik ve düzenlemelere göre hazırlanmıştır.

 

CEZAİ HÜKÜMLER  :

 

Madde 4-) Bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayan şahıs ve işyerleri hakkında 1608 sayılı kanun, 5393 sayılı kanun, 1593 sayılı kanun, 5326 sayılı Kabahatler kanununun 32.maddesi ve 5179 sayılı Gıdaların üretimi , tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun ve zabıtaya görev veren diğer kanun hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.              

              

2. KISIM

ESENLİK, HUZUR,  DÜZEN,  NİZAM, İNTİZAM, SAĞLIK, EMNİYET,  TEMİZLİK,  İLE İLGİLİ  UYULMASI  GEREKEN BELEDİYE  EMİR VE YASAKLARI

 

1.BÖLÜM

ESENLİK, HUZUR,  DÜZEN,  NİZAM-İNTİZAM ,  İLE İLGİLİ  UYULMASI  GEREKEN BELEDİYE  EMİR VE YASAKLARI

 

      Madde 5-) 22:00’dan 08:00’a kadar olan saatler istirahat zamanı olarak belirlenmiştir.Bu zaman içinde etraf sakinlerinin rahat ve huzurunu bozacak hareketlerde bulunmak; gürültü yapmak, yüksek tonda ses çıkartmak yasaktır.Düğün, nişan vb. cemiyetler  kolluk kuvvetinin de iznine tabidir.

 

Madde  6-)  -) Görevli Zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.   Belediye Zabıta Memurlarının görevlerini yaptıkları sırada,

a- Görevlerini    engelleyecek  biçimde  karışmak, 

b- Zorluk  çıkarmak,  kamuoyu    yaratarak  kalabalık  yapmak  suretiyle  görevlerine müdahalede bulunmak

c- Yanlış  bilgi  vermek  ve  asılsız  bildirimde  bulunmak  yasaktır. 

d- Çeşitli  ulaşım  araçlarının  sürücüleri;

     1- Zabıta  memurlarının  el  veya  düdük  ile  yaptıkları  DUR  işaretine  uymaya,

     2- İstenilen  belgeleri  sunmaya mecburdurlar.

            e- Kimliğini  bildirmeyenler  en  yakın  Polis    Karakoluna;    karşı  koymaları  durumunda  ise  zorla        götürülürler. Bu  gibi  haller  zabıta  memurunun  görevini  güçleştirmek  ve  karşı  koymak  anlamı taşıdığından kişi yada kişiler hakkında  suç  duyurusunda  bulunulur..                                                                                                                                      

            

Madde 7-)  Belediye  hudutları  dahilinde  motorlu  ve  motorsuz  taşıtların  üzerine,  dükkanların önlerine Belediyeden  izin  almadan  hoparlör  koymak  suretiyle  ilan  ve  reklam  yapılması  yasaktır.

 

Madde 8-) Her  türlü  ticarethane  ve  sanat  sahibinin  dükkanın  önüne  adam  koyarak müşteri  çağırmak  için  çığırtkanlık  yaptırması ve müşteriyi rahatsız etmesi yasaktır.

 

Madde 9-) Resmi tatil ve hafta tatili (Pazar) günlerinde her ne suretle olursa olsun, etrafı rahatsız edecek     şekilde  gürültülü çalışmak yasaktır.(Resmi izinli ve kamu yararına olan  çalışmalar hariç.)

 

            Madde 10-) Bulvar,  cadde,  sokak  ve  kaldırımlara  hiçbir  şey  konulamaz,  hiç  kimse  tarafından  işgal edilemez,  ticarethaneler  her  türlü  malları  ile  geçici  de  olsa  bulvar,  cadde  ve  sokakları,  kaldırımları işgal  edemez, Keza  bu  yerler  motorlu  ve  motorsuz  taşıtlarla  da  işgal  edilemez.

 

Madde 11-) Ticarethaneler  ve  meskenler  bulvar  cadde  ve  sokağa  bakan  cephelerine  şehrin manzarasını  bozacak  herhangi  bir  şey  asmaları  yasaktır.  Ticarethanelerin  cephelerine  sabit  veya seyyar  saçak  yapmak  yasaktır.  Ancak  güneşten  ve  yağmurdan  muhafaza  için  kanunda  belirlenen tip,uzunluk  ve  yükseklikte  seyyar-açılıp-kapanır  tente  yapılabilir.      İşyerleri  ve  yapıların  sokak yüzlerine  kurulan  tente  ve  siperlerin  ön  ve  yan  kısımlarına  açılan  bezlerin  yaya  kaldırımından yüksekliği  2.20  m.  olacaktır.  Tente    siperlerin  eni  ise,  yaya  kaldırımını  geçmemek  koşulu  ile  en fazla  1.5  m.  olacaktır.

 

Madde 12-) Ticarethane  veya  meskenlerin;  bulvar  cadde  ve  sokağa  bakan  cephelerine  şehrin manzarasını  bozacak,  rüzgar, darbe  ve  sarsıntılar  vb.  olaylardan  dolayı  düşebilecek  veya   yayaların güvenliğini,  araç  trafiğini  tehlikeye  düşürecek  olan  uydu  antenleri,  klima  cihazları, çiçek  saksıları vb.  ağır  cisimleri  söz  konusu  yerlere  monte  etmeleri  yada  koymaları  yasaktır.

 

Madde 13-) Belediyece  tayin  edilmiş  yerler  dışına  her  türlü  ilan  asılması  ve  yapıştırılması yasaktır. Belediyece  asılmasına  izin  verilen  reklam  bezleri  ve  benzerleri,  asılacak  yapının  ön yüzüne yapışık  durumda  ve  belirtilen  süreleri  aşmamak  koşulu  ile  asılacaktır.Verilen süre sonunda  kaldırılmayan afiş ve benzerleri zabıta marifeti ile toplanarak ilgilisine cezai işlem uygulanır.

 

Madde 14-) Umumi  park  ve  Bahçelerde  bulunan  çiçekleri  koparmak,  ağaç  ve  çiçekleri  tahrip etmek,  buralarda  bulunan  ve  parka  ait  olan  malzemeleri  kirletmek,  yerinden  oynatmak,  çizmek   yasaktır.

 

Madde 15-) Şehir  içerisinde,  imar  planlarında  yol, park  ve  kamu  arazileri  olarak  geçen  alanlara, Belediyenin  izni  olmadan  çevresindeki  binalara, yollara, alt  yapıya  zarar  vereceğinden,  gelişigüzel ağaç  dikmek  yasaktır.

 

Madde 16-) Belediye  sınırları  içerisinde  her  türlü  Kamu  Malına  zarar  vermek  yasaktır.

 

Madde 17-) Belediyece  konulmuş  olan  sokak  levhaları,  kapı  numara  levhaları,  trafik levhalarını                 ve  uyarı  yazılarını  sökmek  ve  tahrip  etmek  yasaktır.

 

Madde 18-) Bayrak  Nizamnamesine  aykırı  olarak  ve  kirli,  kırışık,  yırtık  bayrak  asmak  yasaktır. Ayrıca  Milli  Bayram  ve  önemli  günlerde  İşyerlerinde  bayrak  asmak  mecburidir.

 

Madde 19-) Belediye  sınırları  içerisinde  Belediyeden  izin  almadan  ve  Sebze  ve  Meyve  Halinden hal   rüsum’u  kestirmeden  her  türlü  araçlarda  sebze  ve  meyve  satışı  yasaktır.

 

Madde 20-) Şehir  içerisinde  her  ne  nedenle  olursa  olsun, dilencilik yapmak  yasaktır.  Sakat  ve mağdur  durumdaki  kişileri  dilendirenler  ayrıca  cezalandırılır.  Aksine  hareket  edenlerin üzerlerindeki paralar  alınır, encümen kararı ile belediyeye irat  kaydedilir .

 

Madde 21-) Belediyeler,  Beldelerinin  düzenli  ve  uyumlu  bir  görünüme  kavuşmalarını  sağlamak amacıyla  bina  cephesi  renk  ve  kaplama  malzemelerinin  belirlenmesine  yetkilidir.  Sıvasız  ve boyasız  binaların  bakım  ve  onarımlarından,  sahipleri  mükellef  olup,  görüntü  kirliliğine  sebebiyet vermeleri  yasaktır.  Belediyenin  gerekli  gördüğü  durumlarda  yapıların  ön  yüzlerinin  belirlenen  tek tip  boya  ile  boyanması  zorunludur.

 

Madde 22-) Pazar  Yerleri;   Kartepe  Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanıp belediye Meclisinin onayından çıkacak olan, Pazar yerleri ve Seyyar Esnaf Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 

 

Madde 23-) Kaldırım  ve  yaya yolu üzerlerinde  oturmak,  her türlü işgalde bulunmak   yasaktır.

 

Madde 24-) Doğal  güzelliği  bozacak  biçimde  ve  izinsiz  olarak  halka  açık  yerlerden,  dere yataklarından  kum,  çakıl  ve  toprak    alınması  yasaktır.

 

Madde 25-) Bahçe veya parsellerdeki ağaçların, yan bahçe veya parsellere sarkan dalları en az 3m. yukarıdan sahipleri tarafından budanacaktır.Bahçe veya çatı üstlerine sarkan  dallar şikayet konusu  olduğunda tamamı sahibi tarafından budanır, aksi halde belediye tarafından budanarak ücreti ağaç sahibinden tahsil edilir.

 

Madde 26-) Belediye mezbahası ve ruhsatlı kesimhaneler haricindeki yerlerde  kasaplık hayvan kesilmesi yasaktır. Mezbaha damgası olmayan ve durumlarından şüphe edilen etler, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri veya belediye bünyesinde bulunan Veteriner hekimin raporu ile müsadere edilir.

 

Madde 27-) Tarım  Bakanlığından   üretim    izni  alınmış, ambalaj  üzerinde  nevi,  cinsi, üretim  ve  son  kullanım  tarihlerinin  belirtilmediği  etiketi  olmayan   ürünlere el konulur  ayrıca  Kültür  mantarı  dışında  mantar  satışı yasaktır.  Satışı  belirlendiğinde; müsadere edilerek  imha  edilir.

 

Madde 28-) Yıkanmadan,  pişirilmeden  veya  soyulmadan  tüketilen her türlü  gıda maddelerinin açıkta satılması  yasaktır.

 

Madde 29-) Seyyar  satıcıların,   belediyece  müsaade  olunan  cadde  ve  sokaklar  haricinde gezmeleri  ve  satış  yapmaları  yasaktır.

 

Madde 30-) Beton, zift, asit, madeni yağ gibi akıcı  malzeme taşıyan tanker, mikser vb. araçların sürücüleri yollara zarar vermemek için her türlü önlemi almaya zorunludurlar

 

Madde 31-) Kaldırımların üzerine veya kaldırımı kaldırarak belediyenin izni olmadan taş,  karo,  parke, halı vb. şekilde döşemek yasaktır.

 

Madde 32-) Binaların dış yüzeylerine takılan klimaların su giderlerinin, bina giderine bağlanmaması

yoluyla insan ve çevreye zarar verilmesi yasaktır.

 

Madde 33-) Umumi çeşmelerden hortumla su çekmek, sokak üzerinde araç, halı vb. ev eşyası  yıkamak,  sabunlu ve kirli  suyu insanların geçtiği yere akıtmak yasaktır.

 

Madde 34-) Şehir içerisinde arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu mahzen ve benzeri çukurların üstünü açık bulundurmak veya etrafını kapatmamak ve gerekli emniyet tedbirlerini almamak yasaktır.

 

Madde 35-) Menşe şahadetnamesiz hayvan nakli yasaktır.

 

Madde 36-) Şehir   içinde  etrafı  rahatsız  edecek  şekilde, tasmasız, ağız  korumalıksız  at, köpek  vb.        

hayvan dolaştırmak yasaktır.

 

Madde 37-) Şehir içinde etrafı rahatsız edecek şekilde ağıl yapıp hayvan beslemek,   bulundurmak,  kümes yapmak, kümes hayvanları beslemek yasaktır.

 

Madde 38-) Evlerde beslenen evcil hayvanların (kedi, köpek vb.) Veteriner Müdürlüğünden belgesinin olması ve muayenelerinin yapılması, çevre komşularını rahatsız ettiği şikayet üzerine anlaşıldığında  bu gibi hayvanların evden  uzaklaştırılması zorunludur.

 

Madde 39-) Meskenlerde, işyerlerinde, mağaza ve imalathanelerde çevreyi rahatsız edecek pis   duman ve koku çıkartmak yasak olup, soba ve baca giderleri çevrenin yapısına veya  günün şartlarına uygun biçimde çatı üst seviyesine kadar çıkarılacaktır. Şehir içerisinde meskenlerde ve iş yerlerinde sobalarda koku yapıcı, patlayıcı maddeleri yakmak yasaktır.

 

Madde 40-) Bina dışından yan binaya, parsele ve açığa veya bina içindeki  her türlü su sızıntısına  meydan vermek ve gerekli tedbirleri almamak ve yaptırmamak yasaktır.Bina yönetimi olan yerlerde kat mülkiyeti kanunu hükümleri geçerlidir.

 

2. BÖLÜM

TEMİZLİKLE  İLGİLİ  EMİR VE  YASAKLAR

 

Madde 41-) İlçenin  temizliğini  sağlamak,  estetik  yapısını  korumak,  halkın  sağlığını  korumak  için herkes,  her  yerde  ve  her  işte  temizlik  kurallarına  özen  göstermek    ve  riayet  etmek  zorundadır.

 

Madde 42-) Her ne şekilde  olursa  olsun yerleri kirletmek yasaktır.

 

Madde 43-) Yerlere tükürmek, sümkürmek yasaktır.

 

Madde 44-) Her türlü temizlik esnasında toz, cüruf, kül, toprak vb. etrafa yayılmasına mani  olacak tedbirlerin alınmaması yasaktır.

 

Madde 45-) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak madde atmak, izinsiz kanal bağlamak yasaktır.

 

Madde 46-) Her türlü eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerlere zarar  vermek,  kirletmek, kirlenmesine sebep olmak, şehrin ana caddeleri ve kaldırımları üzerinde araç yıkamak yasaktır.

 

Madde 47-) Binaların  ve  ticarethanelerin  ve  umuma  mahsus  yerlerin  balkonlarından  çatı  ve teraslardan,  kapılarından  ve  buna  benzer  yerlerden  halı,  kilim, örtü  vb. eşyaları  silkmek  ve süprüntü  atmak yasaktır.

 

Madde 48-) Cadde  ve  sokaklarda,  boş  arsalara,  pasajlara,  apartman  koridorlarına  ve  umuma mahsus yerlere  çöp,  pislik  ve  emsali  şeyler  atmak  yasaktır.  Her  mesken  ve  ticarethane  sahibi kapalı  çöp bidonu  bulundurmaya  ve  çöplerin  belediyece  tespit  edilmiş  yerlere  veya  evlerin  veya işyerlerinin önlerinden  geçen  belediye  çöp  araçlarına  vermeye  mecburdur.  Meskenler  ve  bilumum ticarethaneler önlerinde  bulunan  kaldırım,  bulvar,  cadde,  sokağı  kirletmemeye  ve  temiz  tutmaya mecburdurlar.

 

Madde 49-) Her  bina  sahibi  yağmur  sularını,  kirli  sularını,    soba  borularından  meydana  gelen sızıntı    vb. gelip  geçenlerin  üzerine  damlatmamak  ve  sokakları  kirletmemek  için  mümkün olan her şeyi  yapmaya mecburdurlar. Her  ne  nedenle  olursa  olsun  cadde  ve  sokaklara  pis  su (sabunlu, çamurlu,  kireçli  vb)  akıtmak  yasaktır.

 

Madde 50-) Gerekli  tedbirleri  almadan  mozaik  taşlama,  mermer  kesme  ve  benzeri  işler yapılırken işyerinden  dışarıya  toz  çıkartmak  ve  çevreyi  kirletmek  yasaktır.                                                                                                                                                                

 

Madde 51-) Cadde,  sokak  ve  kaldırımları  tahrip  etmek  ve  kirletmek  yasaktır.  Her  türlü  ulaştırma sırasında;  cadde  ve  sokakları  kirletmek  yasaktır.  Kum,  çakıl  ve  hafriyat  taşınması sırasında ise araç sahipleri  gereken  her  türlü  önlemi  alacak  ve  aracın  üst  kısmına  branda çekeceklerdir. Kamyonlarla ticarethanelere  mal  taşıyanlar  da    bu  hükme  uymaya mecburdurlar.

 

Madde 52-) El ilanları ile çevrenin kirletilmesi yasak olup ilgilileri cezalandırılır. Cadde, sokak ve    meydanlara atılan el ilanlarının sahipleri tarafından toplanması zorunludur.

 

Madde 53-) İlçeyi  temiz  tutmak,  çöpleri  toplamak  Belediyenin  görevi  olduğundan,  çöplerin belirli noktalardan  toplanabilmesi  için  sokaklara  Belediye  tarafından  yerleri  tespit  edilerek konulan çöp Konteynırlarına   zarar  vermek, Poşetli Çöp  sisteminde  belirtilen saat’lerde çöpleri  kapıya koymak çöp toplama saat’i haricinde  çöpleri sokağa atmak  yasaktır.

 

Madde 54-) Belediyece  gösterilen  yerler  dışında  toprak  ve  moloz  dökmek  yasaktır.

 

Madde 55-) Deri, gübre, paçavra vb. yerlere sermek, dökmek ve kurutmak yasaktır.

 

Madde 56-) Binaların  içinde  bodrum  vb.  yerlerde  her  türlü    koku  yapıcı  maddeler  ile  çöp  vs. biriktirmek,  yığmak  ve çevreye rahatsızlık vermek yasaktır.

 

Madde 57-) Yerleşim  alanları  içinde  hurda  depolamak  ve  ticaretini  yapmak  yasaktır.

 

Madde 58-) Duvar, kapı, bina cephesi vb. yerleri boyarken lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak,

gelip geçenlere zarar vermek yasaktır.

 

Madde 59-) Çöp kapsamına girmeyen atıkları çöp imha sahalarından başka yerlere dökmek,   atmak attırmak yasaktır.

 

3. BÖLÜM

İŞYERİ  EMNİYETİYLE  İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

 

Madde 60-) Halka  rahatsızlık  verecek,  tehlike  yaratıcı  patlayıcı ve yanıcı madde  satılması  yasaktır. Satılan  veya  satışa  sunulan  bu  gibi  mallar müsadere edilerek imhası yapılır.

 

Madde 61-) Kapalı çarşı, pasaj, iş hanı ile apartmanlarda her cins akaryakıt ve patlayıcı maddeleri özel yapılmış bölümler dışında depolamak yasaktır.

Madde 62-)Tüm işyerleri, çıkabilecek bir yangına ilk müdahaleyi yapabilmek için yeterli büyüklükte ve sayıda  yangın söndürme cihazı bulunduracaktır.

Madde 63-)Çatı aralarında ve ahşap binalarda, kolayca yanmaya müsait eşya vs. bulundurmak yasaktır.

Madde 64-)Yanmaya ve patlamaya müsait maddeler ile sönmemiş külleri konteynırlara, kapı önlerine, sokaklara, arsalara atmak ve yığmak yasaktır.

Madde 65-)Cadde, sokak ve meydanlarda ateş yakmak yasaktır.Ateşi yakan küçük çocuk ise velilerine gerekli yasal işlem yapılır. 

Madde  66-)Yangın anında itfaiyenin çalışmasını engelleyecek hareketlerde bulunmak yasaktır.

 

3.KISIM

 

İŞYERİ  AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARINA VE DENETİMİNE TABİ     İŞYERLERİNİN UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR

 

1.BÖLÜM

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARI

 

Madde 67-) 10/08/2005 tarih 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 9207 sayılı iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte belirtilen tüm işyerleri aynı yönetmelikte belirtilen şartları taşımak zorundadır.

 

Madde 68-) Her  türlü  sanat  müesseseleri,  umuma  açık  yerler  ve  ticarethaneler,  belediyeden  Açma ve  Çalışma  Ruhsatı  almaya  mecburdurlar.  Ruhsat  almadan,  işyeri  açmak  ve  çalıştırmak  yasaktır. İşyeri  açma  çalıştırma  ruhsatı  hangi  işyeri  için  alınmış  ise  o  işyeri  için  geçerlidir.  İşyeri  açma ve çalıştırma    ruhsatında  belirtilen  etkinlik  konusunun  dışında  bir  iş  yapmak  yasaktır. İşyeri  Açma ve Çalışma  Ruhsatının  işyerine  asılması  mecburidir.

 

Madde 69-) Teftişe tabi bütün işyerleri genel temizliğini yapmak zorundadır.

 

Madde 70-) Teftişe tabi bütün işyerleri Belediyece verilmiş teftiş defterini kontroller esnasında görevli memura göstermek mecburiyetindedirler.Teftiş defterini ibraz edemeyenler hakkında cezai işlemler uygulanır.

 

Madde 71-) Sıhhi işletme ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışan bütün personelin temiz iş gömleği giymeleri, tırnaklarının kesilmiş ve temiz olması zorunludur.

 

Madde 72-) Gıda işi ile uğraşanlar ve sıhhi müesseselerde çalışanlar periyodik olarak portör muayenesi yaptırması mecburidir.

 

Madde 73-) Gıda maddesi  satan işyerlerinde yıkanmadan soyulmadan, pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması yasaktır. Son kullanma tarihi geçen, imalat hatası bulunan veya bozulmuş olan, iade edilecek olan gıda maddeleri satış bölümünden ayrı bir yerde bulundurulacaktır. Bu gibi malları satışa sunan kişiler hakkında  yasal işlem yapılarak, mallar müsadere edilir 

 

Madde 74-) Sinema, gazino,  içkili  yerler,  kahvehane,  Internet  salonu, büfe,  lokantalar  ve diğer tüm  işyerleri  Belediye  Encümenince  belirlenen  kapanış  saatlerinde  işyerlerini  kapatmak zorundadırlar.   Belediye meclis kararı ile belirlenen   saatlere uymak mecburidir.

 

Madde 75-) Belde  sınırları  içerisinde  faaliyet gösteren  tüm  işyeri  sahipleri ve pazarlarda tezgah açan esnaflar, (müşterilerine) alıcılarına  iyi  davranışlarda  bulunmak  zorundadırlar.

 

2. BÖLÜM

TARİFE VE ETİKETLER

 

Madde 76-) İşyeri  açma  ve  çalışma  ruhsatlarına  bağlı  her  türlü  işyeri  sahibi  sattıkları  malın fiyatını  belirtir  etiket  ve  ilgili  mercilerce  verilen  fiyat  tarifesini  işyerinde  alıcıların görebilecekleri  uygun  bir  yere  asmak  zorundadır.  Dükkanlarda  satılmak  üzere  veya  numune olarak  bulundurulan  her  nevi  gıda  maddelerinin  üzerine  malın  nevi  ve  fiyatını  gösterir  etiket takılması                mecburidir.

          Aksine  hareket  edenler hakkında  4077  sayılı  Tüketicinin  Korunması  hakkında kanunun 12. maddesine göre düzenlenecek olan tutanak, aynı kanunun  25. ve 26. maddelerine göre cezai işlem uygulanmak üzere belediye başkanının imzasıyla mülki idare amirine gönderilir.

Madde 77-) Halkın  yiyip  içmesine,  yatıp  kalkmasına,  taranıp  temizlenmesine  ve eğlenmesine  özgü  yerlerde, ilgili meslek  odasından  onaylı,  sınıf  ve  ücretini  gösterir    tarifeler,  açma  izni  ile birlikte  çerçevelenip  görünür  bir  yere  asılacaktır.

 

Madde 78-) Halkın  yatıp  kalktığı,  taranıp  temizlendiği  işletmelerde  oda  ve  bölmelere,  yiyip  içilen  yerlerde  masalara  ayrıca  tarife  konulacaktır.  Yiyip  içilecek  ve  eğlenilecek işletmelerde  satılan  meyve,  balık,  tavuk  gibi  maddelerin  porsiyon,  gramaj  ve  fiyatları  her  gün  masa üzerinde yazılmış  bulanacaktır.

 

Madde 79-) Ücretleri  belirlenen  nakil  vasıtaları için  düzenlenen  seyrü  sefer  ve ücret tarifeleri arabaların  gözle görülecek yerine asılacaktır.

 

3. BÖLÜM

TARTI ALETLERİ

 

Madde 80-) Esnafın  kullandığı  ölçü  ve  tartı  aletlerinin  Yasalar  ve  Yönetmelikler  çerçevesinde damgalattırılması  zorunludur.  Damgasız,  hileli  tartı  aleti  kullananların  Tartı  aletlerinin  zoralımı yapılarak  ilgili  birime  teslim  edilir.  Ambalajlı  paket  ürünlerde;  üzerinde  belirtilen  gramajın altında  satılan  mallar  hakkında  gerekli  işlemler  yapılarak  ilgili  birime  bildirilir.

 

Madde 81-) Tartı aletlerinin 3516 sayılı Ölçüler  ve ayar kanununda   belirlenen vasıflarda  bulunması şarttır. İşyerinde  kanunlarda  yazılan  ölçü  ve  tartı  aletlerinden başka  ölçü  ve  tartı  amacıyla  veya ilk ve  yıllık  muamelesi  yapılmamış, damgalanmamış  ve  damga  olmayan  ölçü   tartı  aletlerini bulundurmak  yasaktır.

 

Madde 82-) Satışa  sunulan  her  türlü  maddeyi  ağırlığını  etkileyecek  biçimde   ambalaj ile veya ambalajının  içine  kaşık,  mandal,  sehpa  örtüsü  vb  nesne  ve  mal koyarak  satmak yasaktır.

   

Madde 83-) Bozuk  kantar,  baskül  ve  terazi  ile  tartı  yapmak  yasaktır.

 

4.KISIM

YAPI İŞLERİ VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ

EMİR VE YASAKLAR

 

1. BÖLÜM

YAPI VE İMAR İLE İLGİLİ

EMİR VE YASAKLAR

Madde  84-) Her  bina  sahibi  inşaat  yapımı,  tamiri  ve  yıkımı  esnasında  belediyeden  ruhsat almaya  ve şartlara  uymaya  mecburdur.

 

Madde 85-) Kazaya  sebebiyet  vermemek  için  emniyet  açısından  inşaatın  çevresine  tahta  veya emsali  şeylerle  paravan  çekilecektir. 

 

Madde 86-) İnşaat  sahibinin,  müteahhidin  sorumlusunun  isimlerini,   ruhsat  tarihi  ve numarasını gösterir  yafta asmaya,   ikaz  edici tabela ve levhalarını  görülebilecek  şekilde koymaya mecburdur.

 

Madde 87-) Çalışma  esnasında  inşaatın  sahibi  çevrenin  kirletilmemesi  için  mümkün  olan  her türlü  önlemi  almakla  yükümlüdür.

 

Madde 88-) İnşaattan  çıkacak  olan  her  türlü  toprak,  moloz  ve  süprüntülerin  belediyenin göstereceği  yerden  başka  bir  yere  dökülmesi  yasaktır.

 

Madde 89-) İnşaat  sahipleri  çalışmaları  esnasında  çevreyi  rahatsız  etmemek  için  her  türlü önlemi almaya  mecburdur. 

 

Madde 90-) İnşaat  sahipleri  her  ne  suretle olursa olsun  çalışmalarından  dolayı   kirlettikleri yol veya  kaldırımları iş bitiminden sonra  temizlemek mecburiyetindedirler. 

 

Madde 91-) İnşaat  sahipleri  inşaat  malzemeleri  ile  yolları  işgal  edemez  ve  trafiği engelleyemezler.

 

Madde 92-) Belediye  ve  İmar  Kanunlarında  bahsi  geçen  her  türlü  yapılar  ve  tamirler belediyeden  ruhsat  almadan  veya  alınan ruhsata aykırı olarak yapmak, yaptırmak   yasaktır.

 

Madde 93-) Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat ve inşaat faaliyetleri sabah saat 10:00 dan önce, akşam hava karardıktan sonra  yapmak (Belediyeden izinli olanlar hariç) yasaktır.

 

Madde 94-) Yeni  yaptırılan  yapıları, yapı  kullanma  izin  belgesi  almadan  kullanmak  yasaktır.

Madde 95-) Belediye  mücavir  alan  sınırları  içerisinde  bulunan  sahipleri  tarafından  terk  edilmiş,kullanılmayan  kapı,  cam  ve  çerçevesi  dökülmüş,  içerisinde  gizlenerek  suç  işlemeye  müsait, yıkılmaya  yüz  tutmuş,  can  güvenliği  açısından  tehlike,  çevre  açısından  görüntü  kirliliği oluşturan virane  olmuş  her  türlü  yapı  ve  binaların    sahipleri  tarafından  onarılması, bu  mümkün değilse, yıktırılması  mecburidir. Sahipleri tarafından yıktırılmayan bu tür yapılar belediye tarafından yıkılır ve bedeli %20 fazlasıyla bina sahibinden tahsil edilir.   

 

2. BÖLÜM

ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI  İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR:

Madde 96-) Etrafa çirkin bir görüntü sergilemek,  malzemeleri  yollara gelişi güzel atmak yasaktır.

Madde 97-) Çalışma yapılan alanda yaya ve araç trafiği ile geliş ve geçişi zorlaştıracak şekilde  çalışma yapmak yasaktır.

 

Madde 98-) Çalışma yapılan sahada gece ve gündüz  görülebilecek şekilde  ışıklandırma, aydınlatma,    

vb. gerekli tedbir ve önlemleri almamak, işaret koymamak veya işaretleri ortadan kaldırmak yasaktır.

Madde 99-) Denetim görevlilerinin ikazlarını dikkate almamak yasaktır.

 

Madde 100-) Çalışma yapan firmaya ait isim, adres ve telefon bilgilerinin görünür bir yere    konulmaması yasaktır.

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 101-) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler aynen uygulanır.

 

Madde 102-) Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz.

 

Madde 103-) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Kartepe Belediyesinin sorumluluğu, görev, yetki ve sorumluluk alanları ile sınırlıdır.

 

YÜRÜRLÜLÜK-UYGULAMA

 

Madde 104-) Bu yönetmelikte yazılmayan ancak, ihtiyaç duyulan hallerde benzeri hükümler uygulanır.

 

Madde 105-) Yukarıda sayılan   104  maddede belirtilen kabahatleri, 31 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesinde belirtilen (EMRE AYKIRI DAVRANIŞ) kabahat  hükümleri uygulanır.

 

Madde 106-) Bu yönetmelik onayı tarihinde yürürlüğe girer.   

                                                                        

Madde 107-) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimini,              Belediye Zabıtaları yapar.

 

                Yapılan müzakere neticesinde; Zabıta Müdürlüğüne ait İdari Yaptırım Yönetmeliğinin Eğitim Kültür ve Tarifeler Ortak Komisyonundan geldiği şekli ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 

        Şükrü KARABALIK                 Nilgün YILDIRIM                                Osman ORHAN

   Belediye ve Meclis Başkanı                    Katip                                                    Katip